Licenční ujednání mezi uživatelem programu EKONOM a společností Elisoft s.r.o.

 1. Podle zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti ELISOFT s.r.o., právo písemně požádat společnost ELISOFT s.r.o. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost ELISOFT s.r.o. zpracovává a jakým způsobem jsou archivovány. Stejně tak má právo dle nařízení GDPR kdykoliv písemně využít práva na výmaz svých údajů z registru ELISOFT s.r.o.
 2. Společnost Elisoft s.r.o. je jediným nositelem výlučných autorských a majetkových práv k programu EKONOM.  Program EKONOM je chráněn zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských  právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním  vlastnictví.
 3. Samotný programový produkt EKONOM je neprodejný, uživatel pouze získává licenci k jeho používání.
 4. Licenci smí používat jen vlastník kterému byla přidělena a je nepřenosná na třetí osobu.
 5. Udělení jedné licence k používání programu EKONOM opravňuje jejího uživatele instalovat a spouštět či jinak používat program pouze na jednom zařízení, PC, serveru, pracovní stanici či jiném digitálním zařízení umožňující užívat uvedené aplikace.
 6. Spouštění programu EKONOM na více stanicích nebo provozování v rámci počítačové sítě je možno jen na základě udělení licence pro takový provoz.
 7. Předmětem reklamací mohou být jen funkční vlastnosti programu EKONOM, které jsou jednoznačně specifikovány v tištěném nebo datovém manuálu. Na jiné reklamace týkající se funkčnosti a vlastností programu nemůže být brán zřetel. Předmětem reklamace nemůže být rovněž nesprávné fungování  programu způsobené provozováním aplikací třetích stran, které neumožňují řádné souběžné fungování  programů. Rovněž nelze reklamovat funkčnost programu EKONOM pokud je provozován v chybně konfigurovaném počítači nebo špatně nastavené počítačové síti.
 8. Společnost Elisoft s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody označené jako vzniklé na základě používání či nemožnosti používání programu EKONOM ani za případný ušlý zisk uživatele.
 9. Společnost Elisoft s.r.o. rovněž  v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost obsahu výstupů z program EKONOM, předávaných orgánům státní správy a samosprávy a  dalším subjektům.

Terminálový provoz.
Pokud je program EKONOM provozován na počítači v Terminálovém režimu nebo v obdobné službě, kdy s počítačem může vzdáleně pracovat více uživatelů současně, je nutné vyčlenit Terminálovou licenci pro “Základní licenci programu” EKONOM a síťovou licenci programu pro každého uživatele, který přistupuje k “Základní licenci programu” EKONOM. Uživatel může umístit program EKONOM na cizí, pronajatý hardware v datových centrech nebo u jiných provozovatelů, za podmínky dodržení níže uvedených regulí.

Pronájem, zapůjčení, sdílení, poskytnutí licence jinému subjektu.
Program EKONOM NELZE pronajímat, půjčovat, sdílet ani poskytovat jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití, s výjimkou případu kdy:

Třetí osobou je klient účetní firmy nebo jeho zaměstnanec, který přistupuje k síťové či Terminálové verzi programu, kdy oprávněným držitelem licence je účetní firma, která zpracovává účetní agendy pro potřeby tohoto klienta. Klient má udělenu “Základní licenci programu”, která minimálně pokrývá rozsah funkcí programu, které používá. Klient je oprávněn přistupovat pouze ke své účetní jednotce. Podmínkou je, že účetní firma i klient mají licenci programu pro aktuální období.

S výjimkou uvedených případů mohou licenci k programu EKONOM užívat pouze pracovníci oprávněného uživatele licence. Sdílení síťových nebo nesíťových licencí pracovníky jiných subjektů není dovoleno. Pokud chce jiný subjekt užívat program EKONOM musí mu být udělena základní licence k programu.
Vrácení poskytnutého software – licence – bez udání důvodu
Prodej, distribuce a užívání software se řídí Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Podle platných právních norem České republiky není software považován za zboží a nevztahuje se na něj možnost reklamace nebo vrácení bez udání důvodu tak, jak je tomu například při objednávání běžného zboží z internetových obchodů. Odstoupit od koupě software, kterému již byl přidělen licenční kód (aktivační údaje), byl nainstalován a zprovozněn, nelze. Proto doporučujeme ještě před koupí produktu využít bezplatné verze pro otestování funkčnosti produktu v prostředí, ve kterém budete software používat.

Vrácení poskytnutého software – licence – při výskytu technických problémů
Nezbytnou nutností pro uznání reklamace je doložení, že program pracuje chybně a neumožňuje tak vykonávat určitou funkci nebo funkce, které byly pro tento produkt oficiálně deklarovány na webu www.ekonom-system.cznebo v uživatelské příručce. Reklamaci posuzuje technická podpora společnosti Elisoft.s.r.o.. Požádat o posouzení případu a případné vrácení software – licence nebo případné poskytnutí slevy je možné na adrese info@ekonom-system.cz.

Garantované informace
Pokud uživatel po zakoupení software – licence zjistí, že zakoupený produkt funguje jinak, než uživatel předpokládal, není to uznatelný důvod pro vrácení software – licence. Příčinou pro bezdůvodné vrácení software – licencí není ani situace, kdy uživatel nabude mylného dojmu o zakoupeném produktu na základě informací poskytnutých prodejcem. Garantované informace o produktech jsou uvedeny na stránkách www.ekonom-system.cz nebo v uživatelské příručce. Pokud si tak nejste jisti, zda produkt umožňuje to, co od něj vyžadujete, nebo zda produkt funguje způsobem, jaký vyžadujete, pak jediným relevantním kanálem pro ověření těchto informací jsou stránky www.ekonom-system.cz nebo uživatelská příručka a informace na nich uvedené.

Aktualizace programu
Ceny aktualizací se řídí platným ceníkem výrobce. Aktualizace programu jsou průběžné a jednotlivé verze na sebe navazují. Při vynechání aktualizace se proto vždy doplácí předchozí rok, protože není možné vyjmout předchozí implementované změny.

Licenční ujednání mezi uživatelem programu EKONOM online a společností ELISOFT s.r.o.

 1. Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti ELISOFT s.r.o., právo písemně požádat společnost ELISOFT s.r.o. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost ELISOFT s.r.o. zpracovává a jakým způsobem jsou archivovány. Stejně tak má právo dle nařízení GDPR kdykoliv písemně využít práva na výmaz svých údajů z registru ELISOFT s.r.o.
 2. Společnost ELISOFT s.r.o. je jediným nositelem výlučných autorských a majetkových práv ke službě EKONOM online. Služba EKONOM online je chráněna zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
 3. Samotná služba EKONOM online je neprodejná, uživatel pouze získává licenci k jejímu používání.
 4. Licenci smí používat jen vlastník kterému byla přidělena a je nepřenosná na třetí osobu.
 5. Předmětem reklamací mohou být jen funkční vlastnosti služby EKONOM online, které jsou jednoznačně specifikovány v dokumentaci služby. Na jiné reklamace týkající se funkčnosti a vlastností služby nemůže být brán zřetel. Předmětem reklamace nemůže být rovněž nesprávné fungování služby způsobené provozováním aplikací třetích stran, které neumožňují řádné souběžné fungování programů. Rovněž nelze reklamovat funkčnost služby EKONOM online pokud je provozován v chybně konfigurovaném počítači nebo špatně nastavené počítačové síti.
 6. Společnost ELISOFT s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody označené jako vzniklé na základě používání či nemožnosti používání služby EKONOM online, ani za případný ušlý zisk uživatele.
 7. Společnost ELISOFT s.r.o. rovněž v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů, předávaných orgánům státní správy a samosprávy a dalším subjektům.
 8. Registrací do systému EKONOM online souhlasíte s využitím souborů cookie, které jsou nezbytné ke správnému fungování systému.